Setiawan, A. S., Bhaskoro, S. B. and Martawireja, A. R. H. (2023) “Sistem Otomatisasi Pokayoke Kanban Cek di PT Denso Indonesia”, JTRM (Jurnal Teknologi dan Rekayasa Manufaktur), 5(1), pp. 1-34. doi: 10.48182/jtrm.v5i1.118.