Castrena Abadi, S., Rokhim, I., Wiyono, A., & Rahmah, M. (2023). Rancang Bangun Teaching Aid Motor Servo AC R88M Berbasis PLC NX1P2 Sebagai Alat Bantu Pengajaran . JTRM (Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Manufaktur), 5(2), 139-152. https://doi.org/10.48182/jtrm.v5i2.141